април 15, 2024

Вижте кога ще се пенсионирате според датата на раждане ТАБЛИЦА

done

Вижте кога ще се пенсионирате според датата на раждане ТАБЛИЦА

За да придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, трябва да имате навършена минимална пенсионна възраст и определен осигурителен стаж, пише Монитор бг.

Условията за придобиване първо право на пенсия за осигурителен стаж и възраст според датата на раждане на съответното лице както за миналата и настоящата, така и за следващите години, са показани в таблицата по-долу.

След 31 декември 2037 г. възрастта се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота.

Правото на пенсия не се погасява по давност.

В случай че лицата нямат право на пенсия при горепосочените условия, те придобиват право на пенсия при навършване на 66 години и 8 месеца възраст за двата пола и минимум 15 години действителен осигурителен стаж.

При преценяване на правото на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има поне 15 години действителен осигурителен стаж и до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж навърши възрастта по чл. 68, ал. 3, се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия.

Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 от КСО, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1.

Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща пожизнено, като размерът ѝ се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване от лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1. Лицата, на които е отпусната пенсия за ОСВ в намален размер, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от КСО.