април 17, 2024

НОИ обяви много важна новина! Ето кой ще взима най-висока пенсия

done

НОИ обяви много важна новина! Ето кой ще взима най-висока пенсия

С високи индивидуални коефициенти над 2, 3 и 4, зад които стоят високи работни заплати и респективно висок осигурителен доход, категорично с дял от около 70% са мъжете. Това показват данните на НОИ за миналата година.

Съществено по-малък е относителният дял на жените с високи индивидуални коефициенти – около 30%. Същевременно близо 75% от най-ниските индивидуални коефициенти със стойност до 1 са на жени. Запазва се тенденцията индивидуалните коефициенти на мъжете да са по-високи от тези на жените.

Заплащането на положения труд, съответно и размерът на осигурителния доход зависят от множество фактори, сред които професиите и видът на изпълняваните дейности, в които са били заети жените и мъжете преди пенсиониране, времето прекарано в безработица, времето отдадено на зависими от грижи членове на семейството и други фактори.

Индивидуалният коефициент (ИК) е показател, който има основно участие в пенсионната формула и е пряко свързан с дохода, върху който са внесени осигурителните вноски за определен период. Колкото по-висок е този доход спрямо средния за страната, толкова по-голям е индивидуалният коефициент, а съответно и размерът на пенсията.

 

Средният индивидуален коефициент на пенсионер за личните първи пенсии за осигурителен стаж и възраст (вкл. по чл. 69 от КСО) към 31 декември 2022 г. е 1,282. За мъжете е 1,511, а за жените – 1,126. При новоотпуснатите пенсии той е 1,053, като за жените е 0,950, а за мъжете – 1,171.

С индивидуален коефициент до 1 са 39,1% (585 851) от общия брой лични първи пенсии за осигурителен стаж и възраст (1 499 803). От тях 27,5% (161 205) се получават от мъже и съответно преобладаващата част от 72,5% (424 646) – от жени;

С коефициент от 1 до 2 са 46,9% или 703 805 пенсионери, от тях мъжете са 44,2% (311 215), а жените – 55,8% (392 590). Пенсиите с индивидуален коефициент от 2 до 3 заемат дял 9,2% (138 151) от личните първи пенсии за осигурителен стаж и възраст.

Разпределението по пол е в полза на мъжете – 68,5% (94 663 бр.), а делът на жените е 31,5% (43 488 бр.). От 3 до 4 са 2,1% (31 394) от пенсиите, като 71,6% (22 466) се получават от мъже и 28,4% (8 928) от жени.

С най-високи коефициент над 4 са 0,3% (4 087) от получаваните лични пенсии за стаж и възраст и тях 73,6% (3 008) са на мъже и 26,4% (1 079) са на жени. Без индивидуален коефициент (отпуснати в минимален размер) са 2,4% (36 515) от личните пенсии за ОСВ. Съотношението по пол показва, че 29,9% (10 934) се получават от мъже и 70,1% (25 581) от жени, пише Pariteni.bg.

По категория труд средният индивидуален коефициент на личните първи пенсии за осигурителен стаж и възраст (вкл. по чл. 69 от КСО) към 31 декември 2022 г. е както следва:

− За работилите при условията на първа категория труд ИК е 1,771. При мъжете е 1,882, а при жените – 1,597;

− За втора категория труд средният ИК е 1,401 (мъже – 1,590, жени – 1,281);

− За работилите при най-масовата трета категория труд средният ИК е 1,189 (1,451 – мъже и 1,132 – жени).

Средният индивидуален коефициент на личните първи пенсии за инвалидност поради общо заболяване (вкл. за лицата по чл. 69 от КСО) е 0,857 (мъже – 0,944 и жени – 0,788). С индивидуален коефициент 0,887 са пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, с коефициент 0,874 са пенсионерите със загубена работоспособност от 71 до 90 на сто и с 0,830 са тези с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто.