юли 13, 2024

Пенсията и заплатата ви според категорията труд, справка от НОИ

done

Пенсията и заплатата ви според категорията труд, справка от НОИ

Процесът на определяне на категорията на труда следва да бъде обект на внимание и грижа от страна на всеки работник или служител.

Разбирането на този процес и активното участие в него са стъпки към по-сигурно и защитено бъдеще. Това не е просто формалност, а път към осигуряването на заслужените ни права и запазването на достойнството ни в професионалния свят. Кой и как определя коя категория труд работим, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право, пише Pariteni.bg.

В днешната динамична работна среда е изключително важно да разберем каква категория труд полагаме, тъй като това има дълбоко влияние върху нашите права и бъдещето ни, особено по отношение на пенсионирането.

Категорията на труда, която извършваме, е съществено звено във веригата на нашите права и социални придобивки.

Тя не само определя размера на нашата заплата, но и влияе върху социалните права, които законът предвижда за нас.

Важността на категоризацията на труда става особено очевидна, когато говорим за пенсионирането. За да придобием правото си на пенсия, законът изисква определена възраст. Тази възраст е тясно свързана с категорията на труда, който изпълняваме. Различните професии и дейности могат да влияят на този праг.

Работодателите са задължени да отразяват съответната категория на труда в документите за осигурителен стаж на работниците и служителите. Това е ключово за правилното определяне на техните социални права и придобивки.

Определената категория на труда се определя от териториалните поделения на Националния осигурителен институт. Оригинални документи, като трудови договори и заповеди за назначаване, са от съществено значение за правилната класификация.

Познаването на категорията на труда не е просто формалност, а ключов елемент в защитата на нашите права и бъдещето ни, особено когато стъпваме към златните години и търсим правото на заслужена пенсия. Вниманието към този аспект е стъпка към по-сигурно и защитено бъдеще.

Ето и как се определя категорията за всяка една професия:

Категорията на положения след 31.12.1999 г. труд се определя въз основа на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). С Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на НКТП се определя обхвата на наредбата и изискванията за категоризиране на труда на работещите в различните дейности, производства, работни места и професии.

Работодателите са задължени при изготвяне на документи за осигурителен стаж да вписват съответната точка от НКТП, по която предлагат да се зачете осигурителният стаж на лицата. За аргументиране на предложението в документите се вписват обстоятелствата, при които е полаган труда и са от значение за правилното определяне на неговата категория.

Конкретната преценка за категорията труд, от която следва да бъде зачетен осигурителния стаж, се извършва от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт въз основа на оригинални документи за осигурителен (трудов) стаж – обр. УП-3, трудови договори и допълнителни споразумения към тях, заповеди за назначаване, трудова книжка, от която да е видна конкретната длъжност, на която е било назначено лицето, предприятието, в което е работило и др.

Справка:

чл. 2, т. 25 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП)

чл. 3 от Инструкция № 13 за прилагане на НКТП

С чл. 9, ал. 34 от Инструкция № 13 за прилагане на НКТП

Ето и Нормативната база на НОИ:

Считано от 1 януари 2000 г., всички лица, които работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд (ППФ) за ранно пенсиониране, независимо от възрастта. Осигурителните вноски за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите (работодателите).

До 31 декември 2015 г. включително, лицата, които са работили при тежки и вредни условия на труд, придобиваха право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване (ДОО) по отделен ред, установен в преходна и заключителна разпоредба на Кодекса за социално осигуряване. (по § 4 от ПЗР на КСО).

От 1 януари 2016 г. правилата за придобиване право на пенсия от ДОО на лицата, работещи при условията на първа и/или втора категория труд, са уредени в основна/постоянна разпоредба на КСО (чл. 69б от КСО). Нормативните изискванията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст са:

Лицата да са работили 10 години при условията на първа категория труд и да са изпълнили следните условия:

навършили са възраст до 31 декември 2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
от 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55-годишна възраст. Изискващата се възраст за 2023 г. е 50 години и 4 месеца за жените и 54 години за мъжете.

Лицата да са работили 15 години при условията на втора категория труд и да са изпълнили следните условия:

навършили са възраст до 31 декември 2015 г. 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
от 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 60-годишна възраст. Изискващата се възраст за 2023 г. е 55 години и 4 месеца за жените и 59 години за мъжете.

Лицата, които до 31 декември 2015 г. имат 10 години осигурителен стаж, положен при условия на труд под земята, в тунелното и подземното минно строителство (по чл. 104, ал. 3 от КСО), могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по общия ред (по чл. 68 от КСО), при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст за мъжете и за жените. Изискващата се възраст за 2023 г. е 48 години и 4 месеца за жените и 53 години и 4 месеца за мъжете.
Ако трудовият договор на лицата, които работят при условия на труд под земята, в тунелното и подземното минно строителство (по чл. 104, ал. 3 от КСО), бъде прекратен поради закриване на предприятието или поради закриване на част от предприятието или съкращаване на щата (по чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от КТ), те могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г. и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при тези условия на труд (по чл. 104, ал. 3 от КСО). От 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50-годишна възраст за мъжете и жените. Изискващата се възраст за жени и мъже за 2023 г. е 46 години и 4 месеца.

Пенсия по т. 1-4 се отпуска, когато лицата не са придобили право на пенсия (по чл. 168 от КСО) от ППФ или са променили осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО (по чл. 4в от КСО).

За преценяване правото на пенсия по т. 2, осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.

Когато лицата, работещи при условията на първа и/или втора категория труд, които не са придобили право на срочна ранна пенсия (по чл. 168 от КСО) от ППФ, поискат да им бъде отпусната пенсия от ДОО по т. 1-4, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление обр. УП-23, с което искат средствата по индивидуалната им партида в ППФ да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на ДОО. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториалното поделение на НОИ до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, в който лицето е осигурено, едновременно с подаването на заявлението за отпускане на пенсия от ДОО. В седемдневен срок от отпускане на пенсията териториалното поделение на НОИ изпраща заявлението на пенсионноосигурителното дружество, освен ако до тази дата лицето не е променило осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО (по чл. 4в от КСО). В тези случаи пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд „Пенсии“ на ДОО в едномесечен срок от получаване на заявлението. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, пенсионноосигурителното дружество уведомява НОИ за това.

Заявление обр. УП-23 се подава лично или от лице, упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, което се представя заедно със заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО.

Специфичното тук е, че се създава правна възможност за осигурените лица да упражнят правото си на избор еднократно, за да променят осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО, като по този начин упражняват избора си за вида на пенсията, която ще получават – пенсия в пълен размер от ДОО, определена на разходопокривен принцип, или на по-късен етап – когато придобият право на срочна пенсия (по чл. 168 от КСО) за ранно пенсиониране от ППФ. Последната се определя на капиталопокривен принцип, съобразно натрупаните средства в индивидуалната партида на лицето. Придобилите право на срочна пенсия от ППФ (по чл. 168 от КСО) могат да се възползват от правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО (по чл. 69б от КСО), само при условие, че преди това са избрали да променят осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО.

Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица, работили при тежки и вредни условия на труд (по чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО) след 31 декември 2022 г., е показано по години в следната таблица:

Когато лице има осигурителен стаж от различни категории труд, стажът от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. (по чл. 104, ал. 2 от КСО).

Осигуряването в професионален пенсионен фонд (ППФ) на лицата, работили при тежки и вредни условия на труд (по 142, ал. 1 от КСО), дава право на:

срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, отпусната по част втора от КСО. (по чл. 168 от КСО);
еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;
еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер при условията и по реда на този дял.

От 1 януари 2016 г. осигурените лица в ППФ придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране, от ППФ при:

не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;
не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст 5 години по-ниска от възрастта за пенсиониране по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО).

Пенсията, отпусната от ППФ, се изплаща до навършване на възрастта за пенсиониране по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО) и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност, отпуснати от ДОО по дял I от КСО.

Изискващият се осигурителен стаж за право на пенсия от ППФ се доказва с удостоверение от НОИ, като при преценяване правото на пенсия осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.

Размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране се определя на базата на натрупаните средства в индивидуалната партида, от срока за нейното получаване и от техническия лихвен процент, прилаган в актюерските разчети на пенсионния фонд.

Професионалната пенсия е срочна и се изплаща до навършване на възрастта за пенсиониране по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО) от ДОО.

Don`t copy text!