април 17, 2024

Трябва да го знаеш! Левовете от банкоматите отиват в историята от тази дата

done

Трябва да го знаеш! Левовете от банкоматите отиват в историята от тази дата

На 1 януари 2025 година България трябва да премине към еврото. Незабавно банкоматите ще спрат да пускат пари в лева. Ще може да се изтегля единствено евро след датата на въвеждане.

Преобразуването на цените и другите стойности от лева в евро се извършва чрез прилагане на пълната числова стойност на фиксирания валутен курс и закръгляване на получената сума до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие с математическите правила за закръгляване, а именно:

Ако третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен; нo ако третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно.

Описват се и специфичните случаи, при които не се прилага гореописаното математическото правило (изключения от общото правило за закръгляване): превалутиране на заплати, пенсии, социални придобивки, превалутиране на номиналната стойност на финансови инструменти.

  Писъци и клане край Банско, ченгета попаднаха на нещо ужасяващо –

С цел да се сведат до минимум публичните разходи, свързани с въвеждането на еврото, всеки субект, независимо дали е частен или публичен, следва да бъде отговорен за покриването на своите разходи, произтичащи от въвеждането на еврото, както и за своята организационна и техническа подготовка.

Разходите, свързани с приемането на еврото в частния сектор, не следва да се компенсират от публични средства, съобщават от Министерство на финансите.

Един месец след като ЕС издаде решение, че ще ни приеме в Еврозоната ще започне да тече преходен период с изписване на цените в лев и евро. Той ще продължи 12 месеца след въвеждането на еврото.

Всеки търговец, който спазва правилата перфектно, показва двете цени, преобразува правилно и разбираемо валутите, ще получи стикер „Честен търговец“. КЗП, министерствата, НПО-та и всички отговорни институции ще съблюдават пазарното поведение.

  Всеки потребител на abv.bg трябва да знае за тази нова схема, ако не иска да изгори жестоко –

Гражданите ще могат да събират информация и да сигнализират на властите. В първия месец след като влезем в еврозоната ще ни връщат ресто само в евро, освен ако няма някаква пречка. Дори да заплатим в левове. Изключение: търговците няма да бъдат задължени да приемат от купувача повече от 50 броя монети в лева.

Работата на банкоматите – може да се изтегля единствено евро след датата на въвеждане на еврото.

Държавата ще снабди търговците и фирмите с монети и банкноти в евро още преди то да е въведено. В преходния период, в който работят и двете валути, търговецът няма да е задължен да получи повече от 50 броя левови монети, включително стотинки.

  Голям празник иде в неделя, спазват се куп обичаи, а на масата задължително се слага…

Регламентира се, още че  Българската народна банка ще обменя безплатно и в неограничено количество банкноти и монети от лева в евро без ограничение във времето;

– Кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД ще предоставят услуга за обмен на банкноти и монети от лева в евро, безплатно през първите 6 месеца след въвеждането на еврото

Стойността на лева ще бъде равнозначна на стойността в евро, преобразувана чрез прилагане на неотменимо фиксирания обменен курс от 1.95583 лева за 1 евро.