• Home
  • Ето какви са условията за закупуването на стаж за пенсия

Ето какви са условията за закупуването на стаж за пенсия

Ето какви са условията за закупуването на стаж за пенсия

Голяма част от работниците и служителите в България не успяват да съберат необходимите им осигурителен стаж и възраст, с които да упражнят своето право на пенсиониране.

Какъв е социалноосигурителния ни статус можем да проверим по електронен път в сайта на Националния осигурителен институт, както и на място.

Една от възможностите, които законът дава е осигурителният стаж да бъде закупен.

Съгласно закона в България, лицата могат по свое желание за заплатят вноски или наведнъж за целия период, който желаят да закупят, или да внасят вноските за отделни месеци на части. Важно е да обърнете внимание, че когато вноските се внасят през различни периоди, винаги трябва да се има предвид размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и размерът на вноската за фонд „Пенсии“ за всеки период поотделно. Съветите са на експерта по трудово право Тодор Капитанов.

Възможностите за закупуване на осигурителен стаж също са определени от закона в България и се допускат единствено в точно определени случаи. Зачитането на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата, ако не е зачетен на друго основание и са внесени осигурителни вноски, се зачита:

Времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност; Времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“.

Осигурителен стаж може да се закупи във всеки един банков клон. Вноските се внасят по сметка на НАП и в платежното нареждане се попълва съответния параграф.